Loading...

جملات زیبا از حضرت علی(ع)

جملات زیبا از حضرت علی(ع)
بدترین دوست،‌ کسی است که برای او به رنج و زحمت افتی.حضرت علی(ع)

 

نابود شد ، كسی كه ارزش خود را ندانست. حضرت علی(ع)
 

هم نشین بی خرد مباش، كه كار زشت خود را زیبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشی. حضرت علی(ع)

 

كار اندكی كه ادامه یابد، از كار بسیاری كه از آن به ستوه آیی امیدوار كننده تر است. حضرت علی(ع)

 

هنگامی كه توانایی فزونی یابد، شهوت كاستی گیرد. حضرت علی(ع)


 


ای فرزند آدم ! خودت وصی مال خویش باش، امروز به گونه ای عمل كن كه دوست داری پس از مرگت عمل كنند.  حضرت علی(ع)


 


تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است، زیرا كه تندخو پشیمان می شود، و اگر پشیمان نشد، پس دیوانگی او پایدار است.حضرت علی(ع)


 

هر گاه تهیدست شدید با صدقه دادن، با خدا تجارت كنید.حضرت علی(ع)


 


وفاداری با خیانت كاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانت كاران نزد خدا وفاداری است. حضرت علی(ع)


 


ای فرزند آدم ! اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا، زیرا اگر روز نرسیده، از عمر تو باشد خدا روزی تو را خواهد رساند. حضرت علی(ع)

 

 

هر گاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید. حضرت علی(ع)


 


جاهلان شما پر تلاش، و آگاهان شما تن پرور و كوتاهی ورزند ! .حضرت علی(ع)


 

هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور سازد.  حضرت علی(ع)

 

مردم فرزندان دنیا هستند و هیچ كس را بر دوستی مادرش نمی توان سرزنش كرد. حضرت علی(ع)


 

 از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، زیرا همان كه گواه است، داوری كند. حضرت علی(ع)

 

بی نیازی از عذرخواهی، گرامی تر از عذر راستین است.حضرت علی(ع)

 

برای هر كسی در مال او دو شریك است: وارث، و حوادث. حضرت علی(ع)

 

 

برترین بی نیازی و دارایی، ناامیدی است از آنچه در دست مردم است. حضرت علی(ع)

 

ستودن بیش از آن چه كه سزاوار است نوعی چاپلوسی، و كمتر از آن،‌ درماندگی یا حسادت است. حضرت علی(ع)

 

سخت ترین گناه آنكه گناهكاران را كوچك بشمارد.حضرت علی(ع)

 

از حرام دنیا چشم پوش، تا خدا زشتی های آن ر ا به تو نمایاند، و غافل مباش كه لحظه ای از تو غفلت نشود. حضرت علی(ع)

 

 

سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا كه انسان در زیر زبان خود پنهان است. حضرت علی(ع)

 

بسا سخن كه از حملة مسلحانه كارگر تر است.حضرت علی(ع)

 

خدا از مردم نادان عهد نگرفت كه بیاموزند، تا آنكه از دانایان عهد گرفت كه آموزش دهند.حضرت علی(ع)

 

سخت ترین گناهان، گناهی است كه گناهكار آن را سبك شمارد.حضرت علی(ع)

 

دو گرسنه هرگز سیر نشوند: جویندة علم و جویندة مال.حضرت علی(ع)

 

چیز اندك كه با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از فراوانی است كه رنج آور باشد.حضرت علی(ع)

 

خدا عقل را به انسانی نداد جز آن كه روزی او را با كمك عقل نجات بخشید. حضرت علی(ع)

 

 

 هر كس با حق در افتاد نابود شد. حضرت علی(ع)

 

 

قلب، كتاب چشم است. (آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند.) حضرت علی(ع)

 

 

تقوا در رأس همة ارزش های اخلاقی است.  حضرت علی(ع)

 

 

با آن كس كه تو را سخن آموخت به درشتی سخن مگو، و با كسی كه راه نیكو سخن گفتن به تو آموخت، لاف بلاغت مزن. حضرت علی(ع)

 

 

در تربیت خویش تو را بس كه از آنچه بر دیگران نمی پسندی دوری كنی. حضرت علی(ع)

 

 

با مردم آنگونه معاشرت كنید، كه اگر مردید بر شما اشك ریزند، و اگر زنده ماندید، با اشتیاق سوی شما آیند.حضرت علی(ع)

 

اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را شكرانة پیروزی قرار ده. حضرت علی(ع)

 

 

ناتوان ترین مردم كسی است كه در دوست یابی ناتوان است، و از او ناتوان تر آن كه دوستان خود را از دست بدهد. حضرت علی(ع)

 

 

چون نشانه های نعمت پروردگار آشكار شد، با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید. حضرت علی(ع)

 

 

از كفارة گناهان بزرگ، به فریاد مردم رسیدن، و آرام كردن مصیبت دیدگان است. حضرت علی(ع)


 

ای فرزند آدم ! زمانی كه خدا را می بینی كه انواع نعمت ها را به تو می رساند تو در حالی كه معصیت كاری، بترس.حضرت علی(ع)

 

 

بخشنده باش اما زیاده روی نكن، در زندگی حسابگر باش اما سخت گیر مباش. حضرت علی(ع)


 
عمل مستحب انسان را به خدا نزدیك نمی گرداند اگر به واجب زیان رساند. حضرت علی(ع)


 


خوشا به حال كسی كه به یاد معاد باشد، برای حسابرسی قیامت كار كند، با قناعت زندگی كند، و از خدا راضی باشد.حضرت علی(ع)

 

 

گناهی كه تو را پشیمان كند بهتر از كار نیكی است كه تو را به خود پسندی وا دارد. حضرت علی(ع)


 


هیچ ثروتی چون عقل، و هیچ فقری چون نادانی نیست. هیچ ارثی چون ادب، و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست. حضرت علی(ع)

 

 

ثروت، ریشة شهوت هاست. حضرت علی(ع)

از بخشش اندك شرم مدار كه محروم كردن، از آن كمتر است. حضرت علی(ع)

 

 

ارزش هر كس به مقدار دانایی و تخصص اوست. حضرت علی(ع)

 

 

بی ارزش ترین دانش، دانشی است كه بر سر زبان است، و برترین علم، علمی است كه در اعضا و جوارح آشكار است. حضرت علی(ع)

 

عفت ورزیدن زینت فقر و شكر گذاری زینت بی نیازی است.حضرت علی(ع)

 

 

خوابیدن همراه با یقین، برتر از نماز گذاردن با شك و تردید است. حضرت علی(ع)


 

مردم برای اصلاح دنیا چیزی از دین را ترك نمی گویند، جز آنكه خدا آنان را به چیزی زیانبار تر دچار خواهد ساخت. حضرت علی(ع)


 

چقدر فاصلة بین دو عمل دور است، عملی كه لذتش می رود و كیفر آن می ماند و عملی كه رنج آن می گذرد و پاداش آن ماندگار است.حضرت علی(ع)

 

اگر به آنچه كه می خواستی نرسیدی، از آنچه هستی نگران مباش. حضرت علی(ع)
 


دوست، دوست نیست مگر آنكه حقوق برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشد: در روزگار گرفتاری، آن هنگام كه حضور ندارد، و پس از مرگ. حضرت علی(ع)

 

 

نماز موجب نزدیكی هر پارسایی به خداست، و حج جهاد هر ناتوان است. هر چیزی زكاتی دارد، و زكات تن، روزه، و جهاد زن، نیكو شوهر داری است. حضرت علی(ع)

 

 روزی را با صدقه دادن فرود آورید.حضرت علی(ع)

 


آنكه پاداش الهی را باور دارد، در بخشش سخاوتمند است. حضرت علی(ع)
 
برادرت را با احسانی كه در حق او می كنی سرزنش كن، و شر او را با بخشش بازگردان.حضرت علی(ع)


 


فقر، مرگ بزرگ است ! . حضرت علی(ع)


 


ای فرزند آدم ! آنچه را كه بیش از نیاز خود فراهم كنید، برای دیگران اندوخته اید.حضرت علی(ع)

 


كسی كه درخت شخصیت او نرم و بی عیب باشد، شاخ و برگش فراوان است.  حضرت علی(ع)


 


حسادت بر دوست، از آفات دوستی است. حضرت علی(ع)


 


داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است.  حضرت علی(ع)


 


بدترین توشه برای قیامت، ستم بر بندگان است.  حضرت علی(ع)


 


خود را به بی خبری نمایاندن از بهترین كارهای بزرگان است. حضرت علی(ع)


 


آن كس كه لباس حیا بپوشد كسی عیب او را نبیند.حضرت علی(ع)

 

 

ایمان، بر شناخت با قلب، اقرار با زبان، و عمل با اعضا و جوارح استوار است.  حضرت علی(ع)

 

 

سنگ غصبی در بنای خانه، مایة ویران شدن آن است. حضرت علی(ع)


 


هر چند اندك؛ و میان خود و خدا پرده ای قرار ده هر چند نازك ! . حضرت علی(ع)


 


خدا را در هر نعمتی حقی است، هر كس آن را بپردازد، فزونی یابد، و آن كس كه نپردازد و كوتاهی كند، در خطر نابودی قرار گیرد. حضرت علی(ع)

0
بازخوردها
  ارسال نظر
  Day Deal
   

   همیشه با شما خواهیم بود

   

   

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در فیسبوک     فروشگاه اینترنتی دی دیل در توییتر    فروشگاه اینترنتی دی دیل در اینستاگرام

    

    

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در تلگرام      فروشگاه اینترنتی دی دیل در پینترنست     فروشگاه اینترنتی دیل دیل در آپارات

   

   

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در فیسنما      دی دیل در کلوب    فروشگاه اینترنتی دیل دیل در لنزور 

                 

   

               تماس با ما            

    

  021-33972251

   

  0935-9494634

   

  شنبه تا چهارشنبه

   

  ساعت 9 الی 17

   

  پنجشنبه ساعت

   

  9 الی 14

   

   

  کد کیو آر فروشگاه
  کوالا دیزاین؛ طراحی سایت، سئو، دیجیتال مار کتینگ

  برند ها